Is er schoolvervoer? 

In de regio Roeselare is er een pilootproject leerlingenvervoer, onder leiding van het ministerie van Onderwijs. Concreet betekent dit dat men voor elke leerling de zelfredzaamheid van leerling en gezin in kaart brengt en op basis daarvan bekijkt of men kan gebruik maken van de schoolbus. Voorwaarde is sowieso dat je op meer dan 4 en minder dan 35 kilometer van de school woont (of naar een punt komt dat minder dan 35 km van de school ligt). Elk jaar wordt opnieuw ingeschaald of je verder mee kan met de schoolbus. Wanneer je meekan met de schoolbus, is dit gratis. Wie tijdig inschreef, krijgt tijdens de boekenverkoop ook het uur (en de opstapplaats) mee.  

Wanneer beginnen en eindigen de lessen? 

De schooldag start in Onze Jeugd om 8.40 u. en eindigt om 15.45 u. Op woensdag starten we om 8.30 u. en eindigen we om 12 u., dit om beter aan te sluiten bij de uren van het openbaar vervoer. Voor de derde graad is er een extra lesuur op maandagavond, waardoor zij om 16.35 u. de school kunnen verlaten (in derde trimester staat dit op dinsdagavond). De school is elke morgen toegankelijk vanaf 8 uur. Er is toezicht op de speelplaatsen vanaf 8.20 u.. 

Is er een internaat verbonden aan de school?  

Onze Jeugd beschikt niet over een eigen internaat of MFC dat aan de school rechtstreeks verbonden is. We werken echter wel goed samen met verschillende internaten waar telkens een aantal van onze jongeren verblijven. Binnen de scholengroep zijn er drie internaten. Wij kunnen op alle drie de internaten terecht met onze jongeren: zowel in Oost, Noord als Zuid verblijven een groepje leerlingen vanuit Onze Jeugd. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.sint-michielinternaten.be/ . Er is een afspraak over welke jongere waar terecht kan. Wens je hier meer informatie over, neem dan contact op met Liesbet Vergoteleerlingbegeleidster binnen Onze Jeugd.  

Naast de internaten van de scholengroep, verblijven ook heel wat van onze jongeren in het MFC Sint-Idesbald of een ander MFC (in de nabijheid van de school). Dit verloopt via een bijzondere aanvraag, met medewerking van het CLB. Vaak is er wel een wachtlijst om hier terecht te kunnen.  

Is de keuze voor buitengewoon onderwijs een definitieve keuze? Bepaalt dit volledig de verdere schoolloopbaan? 

Neen, dat hoeft niet zo te zijn. In Onze Jeugd volg je opleidingsvorm 4. Dat betekent dat dit dezelfde leerplannen zijn als in het gewoon onderwijs. De studierichtingen zijn ook dezelfde. Op elk moment in je schoolloopbaan kan er samen overwogen worden of jij klaar bent voor het gewoon onderwijs. Je maakt uiteindelijk als leerling en ouders zelf die keuze.  

Wat als mijn zoon/dochter  – na een periode in Onze jeugd – naar het gewoon onderwijs gaat, maar daar lukt het niet? 

De wet voorziet dat een school buitengewoon onderwijs leerlingen de kans moet geven om terug te keren naar onderwijs op maat. Je kan dus steeds nog terugkeren naar je school van herkomst, gedurende twee schooljaren na vertrek. Ook als eens klas vol zit, mag jij extra aansluiten.  

Kan je in Onze Jeugd een diploma/getuigschrift behalen? 

Ja, je behaalt in Onze Jeugd hetzelfde getuigschrift als in het gewoon onderwijs. Wanneer je bij ons je zesde jaar afrondt, heb je een getuigschrift van de derde graad bso. Wanneer je het vierde jaar tso afrondt, heb je ook exact hetzelfde getuigschrift als een leerling die deze richting in het gewoon onderwijs volgde. Jij kreeg alleen wat meer ondersteuning bij het bereiken van de doelen, maar je behaalde dezelfde doelen.  

Kan je in Onze Jeugd ook een zevende jaar volgen? 

Neen, dat kan niet. Er zijn echter elk jaar leerlingen die in een school gewoon onderwijs een zevende jaar volgen. We bekijken samen met jou of dit voor jou een goede keuze kan zijn. Eventueel gaan we samen met jou op bezoek naar de school waar jij wenst verder te studeren.  

Is er opvang of studie voorzien voor en na school? 

Dit is op dit moment niet mogelijk. Er is toezicht op school tot 16 uur en ‘s morgens is er toezicht voorzien vanaf 8.20 u. op de speelplaats. De poort gaat open om 8 uur.   

Zijn er examens in Onze Jeugd? 

In Onze Jeugd wordt in de B-stroom /bso enkel met permanente evaluatie gewerkt. Dat betekent dat er in quasi elke les kan geëvalueerd worden. Er zijn dan ook geen examenperiodes voorzien.  

In de A-stroom en tweede graad tso hebben we een combinatie van permanente evaluatie enerzijds, aangevuld met proefwerken tijdens een proefwerkenweek. Op het einde van het trimester zijn er telkens proefwerken voorzien voor een aantal vakken. Bij een deliberatie nemen we zowel de permanente evaluaties als de resultaten op proefwerken mee in rekening. Tijdens de examens (die in de voormiddag doorgaan), kan er ook studie gevolgd worden op school. Leerlingen moeten hiervoor op voorhand inschrijven.  

Is er begeleiding bij het leren/studeren? 

Zowel in de A- als in de B-stroom willen we jouw zoon/dochter op weg helpen rond leren en studeren. Leerkrachten spreken onderling af wie welk deeltje hierrond opneemt. Dit gaat zowel over plannen en organiseren als over inhoudelijk leerstof verwerken. Binnen de A-stroom maakt elke vakleerkracht ook een overzicht van de te kennen leerstof volgens een vast sjabloon dat over de vakken heen gebruikt wordt.  

Wanneer kan mijn zoon/dochter een richting kiezen?  

In Onze Jeugd is er in het eerste jaar, zowel voor de A- als voor de B-stroom slechts één keuzevak te kiezen: ofwel kiest men beeld, ofwel STEM-technieken. In het tweede jaar is er terug een keuzevak: ICT of beeld. De school biedt daarnaast slechts één basisoptie aan in het tweede jaar, dat is STEM-technieken. Eveneens hetzelfde in de A- als in de B-stroom.  Vanaf het derde jaar kiest men voor een meer specifieke studierichting. Binnen de A-stroom is dat houttechnieken of elektrotechnieken. In de B-stroom is dat bouw, hout, mechanica, plant-dier-milieu of schilderen-decoratie. In het tweede jaar bereiden we samen die keuzes voor. Je kan proeven van de verschillende richtingen en maakt dan zelf de keuze.  

Kan mijn zoon/dochter van studierichting veranderen, eens ik in het derde jaar gestart ben? 

Dat kan. We moedigen dit echter niet aan. We maken met jou afspraken over welke stappen we zetten, vooraleer we de overstap eventueel maken.  

Krijgt mijn zoon/dochter huiswerk? Moeten er taken worden gemaakt? 

Hier is er terug een verschil tussen de A- en de B-stroom. 

In de A-stroom is er systematisch huiswerk voorzien. Dit wordt duidelijk gepland via de schoolagenda. In de B-stroom is dit systematisch huiswerk er niet. Dit betekent echter niet dat een leerling uit de B-stroom nooit thuis aan de slag moet. Er kan een toets zijn waarvoor hij/zij wat moet studeren, misschien werkte hij/zij iets niet af in de klas en moet hij/zij dit nog afwerken thuis, of hij/zij moet een spreekoefening voorbereiden...  

Hoe moet ik me de eerste dag voorstellen in Onze Jeugd? 

Voor de eerstejaarsleerlingen, maar ook voor andere nieuwe leerlingen, wordt er eind augustus (de dag van de boekenverkoop) ook een infomoment voorzien. Daar laten we hem/haar al kennismaken met de klasgenoten (zeker voor het eerste jaar), de klastitularis en de leerlingbegeleid(st)er. We geven je alle uitleg over de eerste schooldag, zodat die net iets minder spannend wordt. Je krijgt ook een klein boekje mee met de belangrijkste informatie omtrent de school. De eerste dag nemen we dan uitgebreid de tijd om kennis te maken en leren we de school kennen via een rondleiding met de klastitularis.  

Is er een vast aanspreekpunt voor mijn zoon/dochter? 

Dat is er zeker! Elke leerling heeft een klastitularis en een leerlingbegegeid(st)er. Deze laatste zal voor de start van het schooljaar een uitgebreide intake doen met de leerling en zijn ouder/verantwoordelijke. Daar proberen we de leerling zo goed als mogelijk te leren kennen om hem/haar op de best mogelijke manier te begeleiden. Tijdens het schooljaar kan zowel de ouder als de leerling steeds terecht bij de leerlingbegeleider. Daarnaast is er natuurlijk de klastitularis. Hij/zij geeft meerdere uren per week les aan je zoon/dochter en is dus ook heel aanspreekbaar bij mogelijke zorgen/problemen.  

Zijn er contactmomenten voor ouders voorzien op school? 

Die zijn er zeker! We starten de inschrijving met een uitgebreide intake, waar we de leerling zo goed mogelijk willen leren kennen. Daarnaast is er dus het infomoment voor alle nieuwe leerlingen en zijn er in de loop van het jaar vier oudercontacten voorzien: voor de herfstvakantie, voor de kerst- en paasvakantie en ten slotte op het einde van het schooljaar. 

Daarnaast nemen wij ook contact wanneer we vaststellen dat er mogelijks iets moeilijk loopt, anders dan anders is... De leerlingbegeleiding neemt dan telefonisch contact op. Ook ouders kunnen dat steeds doen: wanneer u zich zorgen maakt, een vreemd verhaal hoort of bij twijfels staat de leerlingbegeleiding jou graag te woord en kijkt waar we kunnen helpen.  

Is een gsm toegestaan op school? 

Alleen op vrijdag mogen leerlingen ‘vrij’ gebruik maken van hun gsm en dat enkel op de speelplaats. Daarnaast kan het wel eens gebeuren dat de gsm in een les bovengehaald mag worden, voor een oefening, om een foto te maken van een werkstuk. Afspraak is wel dat dit enkel gebeurt na toestemming van de betrokken leerkracht.  

Wat als mijn zoon/dochter gepest wordt? Wat als mijn zoon/dochter zich niet goed voelt …  

Het is heel belangrijk dat elke leerling zich goed voelt bij ons op school. Wanneer dit niet het geval is, of u daar twijfels bij heeft, of als u verhalen hoort die echt niet kunnen, neem dan zeker contact op met de school. Onze leerlingbegeleiders en leerkrachten houden de leerlingen goed in het oog, maar soms gebeuren dergelijke zaken heel subtiel. We willen hier steeds van op de hoogte zijn, om dit goed in de gate nte houden en bij te sturen, waar nodig.  

Hoe zit het met de aankoop van boeken? Moet ik dat zelf doen?  

Eind augustus kan je op school terecht voor de boekenverkoop. De school bestelt deze voor jou. We werken voornamelijk met invulboeken, waardoor je meestal alle voorziene boeken nieuw moet aankopen. Tijdens het verkoopmoment eind augustus, kunnen nog allerhanden andere zaken geregeld worden:  

  • Aankoop T-shirt voor lessen LO
  • Bestellen werkmateriaal 
  • Bestellen werkkledij 
  • Informatie over de werking van smartschool 
  • Informatie – opstapuren – m.b.t. de schoolbus  
  • Informatie  / afhalen van trein-en busabonnementen 
  • Afgeven van medicatie die door de leerling op school genomen moet worden 

Wat is de kostprijs van boeken en ander materiaal?  

De kostprijs van de boeken, benodigdheden en uitstappen, kan je vinden op onze website onder het luikje praktisch’ - kostenraming.  

Let wel, dit is een raming op basis van vorige jaren. De werkelijke kosten kunnen daar eventueel wat van afwijken 

Welke (werk)kledij is er nodig? Wat moet er aangekocht worden van materiaal?  

In Onze Jeugd draagt iedereen uniforme werkkledij.  

Er is een kledijpakket (1 T-shirt en werkbroek) voor de eerste graad.  

Vanaf het 3de jaar verschilt dit per afdeling. Dit kan besteld worden op de boekenverkoop eind augustus. Maar ook tijdens het schooljaar kan dit bijbesteld worden. 

Het werkmateriaal kan ook besteld worden op school, maar dit is niet verplicht. Je mag dus aan de hand van de materialenlijst ook zelf al het materiaal voor je koffer aankopen. Ook deze prijslijst kan je terugvinden onder het luikje praktisch –kostenraming.

Is er een warme maaltijd mogelijk? En zo ja, wat kost dat?  

Leerlingen kunnen bij ons elke dag kiezen of ze al dan niet warm eten.  Wie warm wenst te eten, moet dit voor 9 uur aan de opvoeders gemeld hebben. Wie steeds warm eet, moet dit natuurlijk niet dagelijks melden. Zij melden enkel als het uitzonderlijk anders verloopt.  

Een warme maaltijd bestaat uit soep en een warme maaltijd. Daarvoor betaal je dit schooljaar € 3,80. Leerlingen die enkel soep wensen te drinken, betalen € 0,50. Er is steeds gratis gefilterd water ter beschikking in de refter.  

Voor de betalingen werken we met een maaltijdkaart. Hoe werkt deze kaart?

Er wordt gevraagd om op voorhand geld te storten op deze kaart. De eerste keer kan dit betaald worden tijdens de boekenverkoop.  Daarna moet het geld gestort worden op volgend rekeningnummer van Scholengroep Sint Michiel, Onze JeugdBE71 7380 1902 6469 

Mededeling: u noteert de naam van de leerling + maaltijdkaart. 

 Voor wie elke middag warm eet, raden we een storting aan tussen €75 en €100. 

 Tijdens de middagpauze 

 Telkens de leerling warme maaltijd of soep neemt, wordt de kaart gescand en wordt de maaltijd of soep in rekening gebracht. 

 Bijna geen geld meer? 

Wanneer het geld op de kaart bijna op is, wordt er een etiket in de agenda gekleefd of krijgt u een mailtje met de vraag om bij te storten. 

Wanneer moet er betaald worden? 
De schoolkosten worden gespreid over 6 periodes, telkens voor een vakantie:
De boekenverkoop (eind augustus), herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie.
Betaal je liever nog meer gespreid, of heb je vragen over de factuurDan kan je altijd contact opnemen met lies.vandamme@sint-michiel.be . Meer informatie vind je ook onder het luikje ‘praktisch – sociale dienst’ of rechtstreeks via https://www.onzejeugd.be/wat-moet-dat-kosten/