Vele schakels, één doel...

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen het best ontwikkelen als alle betrokkenen samen zijn weg ondersteunen.
Dit begint met een intake, waar we onze nieuwe leerling leren kennen. We baseren ons daarbij op info die we van ouders, vroegere leerkrachten, eventuele externe begeleiders en het begeleidend CLB krijgen. Deze intake gebeurt door de leerlingbegeleider die daarna, voordat de leerling de eerste dag in de klas zit, het volledig leerkrachtenteam informeert over de sterktes en beperkingen van deze nieuwe leerling.

Daarnaast zijn er wekelijkse klassenraden, waar het volledige team van leerkrachten en begeleiders, betrokken bij de leerling overleg pleegt rond de ondersteuningsnoden. We spreken als team een aanpak af, die we regelmatig evalueren en bijsturen. Indien nodig, komt er extra ondersteuning van bijvoorbeeld logopedie.

In de eerste graad is er ook elke week een klasuurtje ‘mens en samenleving’: we zijn ervan overtuigd dat ook medeleerlingen een schakel zijn die mee de ontwikkeling van de individuele leerling bepalen. Tijdens dit uurtje is er ruimte om zichzelf en de groep beter te leren kennen en vaardigheden aan te leren die de leerling ondersteunen in zijn persoonlijke groei.

School maak je niet alleen!

We zijn er als school van overtuigd dat leerlingen het meest leren als er verbinding is tussen de school en zijn (thuis)context. Vandaar dat wij een open communicatie met ouders of begeleiders essentieel vinden. Een eerste middel daartoe is de attitude-evaluatie in de schoolagenda: elk uur krijgt de leerling feedback op zijn functioneren. Ouders of begeleiders kunnen dit dagelijks raadplegen en hierover met de leerling in gesprek gaan. Wanneer dit niet duidelijk is, of als daar vragen over rijzen, kan er zowel telefonisch of via smartschool contact genomen worden met de begeleiding op school. De leerlingbegeleiding is hierbij het eerste aanspreekpunt, maar ook de klastitularis is vlot bereikbaar. Ook wij als school nemen contact op wanneer we ons zorgen maken of een duidelijke verandering in gedrag waarnemen.

Naast deze spontane contactmomenten, zijn er ook georganiseerde overlegmomenten: voor de herfst-, kerst- en paasvakantie, maar ook op het einde van het schooljaar nodigen we ouders of begeleiders graag uit naar het oudercontact. Daar overlopen we, liefst in het bijzijn van de leerling het rapport met de ouders. Het is ook een moment om (grotere) werkstukken van je kind op school te bewonderen.